Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών

Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:

 1. εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’84).
 2. εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
 3. εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, οι ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν:

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας – προγράμματα επιμόρφωσης 35 ωρών:

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

 • 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)

          ή

 • άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσονπροβλέπεται πιστοποίηση) από:

 • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 • Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)

και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους

πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) εναλλακτικά από:

 1. Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 2. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 3. Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 4. Απολυτήριο Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας)

για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση.

Άλλα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Εφόσον αποφασίσουν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφωθεί εργαζόμενος της επιχείρησής τους, υποβάλλουν αίτηση εις διπλούν και το ένα αντίγραφο δίδεται στον υποβάλλοντα την αίτηση για επιμόρφωση. Επισημαίνεται ότι ο αρ. πρωτόκολλου της αίτησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τη σχετική δήλωση του Τεχνικού Ασφάλειας.

Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό και έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα, εργοδότες με τα προσόντα των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τους οποίους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν απαιτείται επιμόρφωση καθώς και ιδιοκτήτες ταξί που απασχολούν έως τρεις (3) οδηγούς έχουν μεν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά δεν έχουν καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν υπεύθυνα την πρόθεσή τους συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης επιμόρφωσης.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ

Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία αναρτά κάθε χρόνο ειδική λίστα, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητα.

ΚΟΣΤΟΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κόστος Σεμιναρίου

Τα μη μέλη του Επιμελητηρίου μας που θέλουν να υποβάλουν την παραπάνω αίτηση χρειάζεται να προσκομίσουν και τα Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης από την ΑΑΔΕ η οποία αναφέρει τα στοιχεία της επιχείρησης και τις δραστηριότητες της. Επίσης σε συλλόγους/σωματεία μπορεί να το παρακολουθήσει ο Πρόεδρος ή μελος το οποίο έχει οριστεί με πρακτικό (προσκόμιση των εγγράφων αυτών).

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Πιερίας στο τηλ. 2351023211 εσωτ. 3 και στο email: info@champier.gr

Προηγούμενο Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας