Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εμφάνιση 1 έως 10 από το σύνολο των 31 εγγραφών

3 ΥΠΕ Μακεδονίας - Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4

  • 28/11/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (λευκού 80gr σε δεσμίδες των 500 φύλλων) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με CPV: 30197643-5 και αριθμό διακήρυξης 08/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...


3η ΥΠΕ Μακεδονίας - Περιληπτική Διακήρυξη Διεθνή Διαγωνισμού Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού για τις Ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ Αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

  • 21/11/2018
Η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό «Ιατρικού Αναλώσιµου Υλικού – 33140000» για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αρµοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας. Ο διαγωνισµός είναι ενταγµένος στον Προγραµµατισµό Προµηθειών 2018 και αριθµό διακήρυξης Νο 27/2018, µε συνολική προϋπο...

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια ενός Μηχανήματος Άσηπτης Συγκόλλησης

  • 20/11/2018
Προμήθειας ενός Μηχανήματος άσηπτης συγκόλλησης με απευθείας ανάθεση μετά από δημόσια πρόσκληση, Καλεί σε υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν παρακάτω, προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απ...

Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Χημικών Αντιδραστηρίων (Βιοχημικών Εξετάσεων) με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

  • 20/11/2018
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :33696300-8. Η συνολική εκτ...

3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας - Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα

  • 09/11/2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα για τους Φορείς ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας με CPV: 90524400-0 και αριθμό διακήρυξης: 07/2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Η...

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
champier@otenet.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR