Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ετήσια προμήθεια χαρτιού καρδιογράφου για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) [CPV: 22993300-0].
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’άρίθμ. 12915/15.03.2019 (ΑΔΑ:63Φ8ΟΡΕΠ-887, ΚΑΕ:1311.01) Ανάληψη Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR