Ακολουθήστε μας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ, για τις ετήσιες ανάγκες των Δομών Υγείας (Κέντρων Υγείας και Ιατρείων), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με CPV: 50532300-6 και αριθμό διακήρυξης N.11/2019, με ημερομηνία διενέργειας στις 23/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30΄.
Προϋπολογισμός (συνολικός): 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Γλώσσα: Ελληνική
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.3ype.gr) της 3ης Υ.ΠE. Μακεδονίας.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 08.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 320529.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2018 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR