ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΚΕΔΑ/ΣΚ - Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του

Το ΚΕΔΑ/ΣΚ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων προς κάλυψη αναγκών της θερινής λειτουργίας του. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 24 Μαΐου 2021 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021, ήτοι για εκατόν δεκαεννιά (119) μέρες, δεκατέσσερις (14) μέρες μονή βάρδια και ενενήντα μία (91) μέρες διπλή βάρδια χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσής της. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06 €) πλέον ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΘΤΝ6-9Χ4

ΑΔΑΜ: 21PROC008513408

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A4%CE%9D6-9%CE%A74 

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/05/2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr 
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR