ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Από 4 Απριλίου του 2011 έχει αλλάξει ο νόμος περί σύστασης εταιριών σε ότι αφορά ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.

Οι συστάσεις των Ο.Ε & Ε.Ε εταιριών γίνονται στο Επιμελητήριο από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ). Αυτό σημαίνει ότι ο συναλλασσόμενος δεν απευθύνεται σε καμία άλλη υπηρεσία και όλα γίνονται στο Επιμελητήριο.

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με τον Ν. 4072/2012 δημιουργήθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.). Η ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577-13/6/2018 (ΦΕΚ Β' 2380-21/6/2018), που εφαρμόζεται από 23/7/2018, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα στην παραπάνω εγκύκλιο υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την σύσταση εταιρίας ΟΕ ή ΕΕ ή ΙΚΕ καθώς και Διαδικασία Σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. (Σχετική υπουργική απόφαση σε pdf)

 

Διαδικασία Σύστασης ΟΕ  ΕΕ

Για να συστήσετε μία από τις παραπάνω μορφές εταιρειών πρέπει να έχετε μαζί σας:

  1. Καταστατικό νομίμως υπογεγραμμένο από τα μέλη της εταιρίας και ένα χωρίς υπογραφές.
  2. Καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε doc)
  3. Συμπληρωμένα τα έγγραφα της εφορίας Μ3 και Μ6, Μ7, Μ8 (όπου απαιτείται)
  4. Κατάθεση στο Taxis του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου, όπου θα δηλώνεται η έδρα της εταιρίας, και εκτύπωση του αποδεικτικού κατάθεσής του. Όταν πρόκειται για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας για την δήλωση της έδρας.
  5. Φωτοτυπίες των ταυτοτήτων όλων των μελών της υπό σύστασης εταιρίας
  6. Ένα λογαριασμό IBAN (κατά προτίμηση του διαχειριστή)
  7. Συμπλήρωση εγγράφου με τίτλο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ που υπάρχει παρακάτω. Εάν τα μέλη της εταιρίας είναι παραπάνω από δύο πρέπει να προστεθούν στο υπάρχον έγγραφο. Όσα μέλη δεν θα είναι παρόντες κατά τη διαδικασία σύστασης πρέπει να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής τους στο παραπάνω έγγραφο. (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε doc) (Αφού συμπληρωθέι ηλεκτρονικά το εκτυπώνετε και κάνετε το γνήσιο της υπογραφής)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΥΜΣ ΦΕΚ Β' 2380-21/6/2018

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9,
Τ. Κ. 60134, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
info@champier.gr 
Τηλ.: + 30 23510 23211
Φαξ: +30 23510 25124

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 15:30

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:30 – 14:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

© 2021 Επιμελητήριο Πιερίας     Web Design & Development SGA.GR