Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ενημέρωση προς τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τις 75 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων κατά το χρονικό διάστημα 2015-2019.

Αναφερόμενοι στο παραπάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Ασφαλιστικοί Πράκτορες και/ή Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων) θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 45/21-11-2014 της Τράπεζας της Ελλάδος «Υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προς παρακολούθηση σεμιναρίων», την πιστοποίηση των τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013 μέχρι 31/3/2020.

Σύμφωνα με το Ν.4583/2018 (τεύχος Α, αρ. φύλλου 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.», στο άρθρο 20 στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι «Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών κατ’ έτος, προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης, και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της εποπτικής αρχής της παραγράφου 4.» στην οποία παράγραφο 4 ορίζεται ρητά η απαίτηση «…παρακολούθησης της δεκαπεντάωρης εκπαίδευσης των προσώπων της παραγράφου 1, … ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο ειδικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 23, …», στο οποίο άρθρο 23 στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά «…προσκομίζονται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων,…» και στην μεθεπόμενη παράγραφο 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με «τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 …, το επιμελητήριο διαγράφει, αμελλητί, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το ειδικό μητρώο και κοινοποιεί αντίγραφο της απόφασης διαγραφής στην εποπτική αρχή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη έκδοσή της.».

Σε μια τέτοια περίπτωση, όσοι επιθυμούν την επανεγγραφή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας, στα οποία περιλαμβάνεται το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων, ώστε να μη διακοπεί η επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Σας ενημερώνουμε ότι εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα πρόκειται να πραγματοποιηθούν:

  1. Στη Θεσσαλονίκη, στις 21 Μαρτίου 2020 (η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή λήγει την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020),
  2. Στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2020 (η προθεσμία υποβολής αίτησης για συμμετοχή λήγει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020).

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμιναρια στα συνημμένα αρχεία ή στα τηλέφωνα 2351023211 και 2351024311 (εσωτ. 1).

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Κωνσταντίνος Παπαστεργίου

Προηγούμενο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας