Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Επιμελητήριο Πιερίας – Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Το Επιμελητήριο Πιερίας προκηρύσσει μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη-δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης στο Επιμελητήριο Πιερίας, στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.43 του ν.4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρ.9 του ν.4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές του ανάγκες. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 4635/2019):

α.    την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4441/2016 (Α’ 227).

β.    κάθε καταχώρηση που αφορά στους υπόχρεους.

γ.   (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ).

δ.    την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 και 98 του παρόντος νόμου.

ε.    την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου.

στ.  τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος νόμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο κεντρικό κατάστημα του Επιμελητηρίου Πιερίας, στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού (οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 9, Τ.Κ. 60134) σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή ως και την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 15:30, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία.

Παρακάτω στα σχετικά αρχεία μπορείτε να βρείτε την πλήρη προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Προηγούμενο Οδηγός για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για δημόσιες συμβάσεις στην Ιαπωνία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας