Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ – 2η Πρόσκληση

Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.

Η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς από 50.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 34,68 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται στους Θεματικούς Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της εθνικής RIS3 και στις περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων τα 4,542 εκατ. Ευρώ αφορούν την αγροδιατροφή.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης: “Φορέας Αρωγός”. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ.

Επιδοτούνται οι εξής κατηγορίες Δαπανών:

  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις.
  • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
  • Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ.
  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

Η διάρκεια υλοποίησης των Έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 09 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε:

Στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας/ Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα
– Απέργης Κωνσταντίνος, τηλ. 213-1300157, e-mail: dape@gsrt.gr
– Σοφιανοπούλου Θεώνη, τηλ. 213-1300160, e-mail: tsof@gsrt.gr
Στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

Δείτε την ιστοσελίδα της Δράσης εδώ

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ – Προμήθεια Μελανοταινιών – Τόνερ

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας