Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολόγησης Υποψηφίων για την Προκήρυξη Πρόσληψης Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με ΑΔΑ: ΩΕΞΠ469ΗΚΠ-Σ5Κ.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολόγησης Υποψηφίων για την Προκήρυξη Πρόσληψης Ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με ΑΔΑ: ΩΕΞΠ469ΗΚΠ-Σ5Κ.

(Δείτε εδώ την αναρτημένη Προκήρυξη)

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πιερίας, έχοντας υπόψη:

 1. Την διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
 2. Την απόφαση με Αριθ.4/Πρακ.ΔΣ.10/10-10-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας.
 3. Την υπ’ αριθμ. 26586/2019//1/2020 από 27-02-2020 έγκριση σχεδίου προκήρυξης του ΑΣΕΠ/Διεύθυνση Προκηρύξεων,
 4. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας με ένα (1) Ειδικό Συνεργάτη-Σύμβουλο, ενόψει των αυξημένων αναγκών του Επιμελητηρίου, την αναγκαιότητα υποστήριξης των δράσεων του Επιμελητηρίου και εν γένει δραστηριοτήτων του για την επίτευξη των σκοπών του

 ομόφωνα αποφάσισε την:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη στο Επιμελητήριο Πιερίας, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση και αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την αναβαθμισμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις-μέλη και την υποστήριξη των δράσεων του Επιμελητηρίου και της επίτευξης των σκοπών του.

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

 1)    Η παρακολούθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και η υποβολή προτάσεων για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων.

 2)         Η παρακολούθηση των εγχώριων και διεθνών τραπεζικών εξελίξεων, προκειμένου να διευκολυνθεί και να διευρυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση μέσω ιδρυμάτων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

 3)         Ο συντονισμός της συνεχούς και άμεσης επικοινωνίας με τις Διαχειριστικές Αρχές των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και τους εμπειρογνώμονες-μελετητές-αξιολογητές.

 4)         Η παροχή ενημέρωσης και εξατομικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης στα μέλη του Επιμελητηρίου σχετικά με θέματα επενδύσεων, ανάπτυξης και χρηματοδότησης καθώς και η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για επενδυτικά και επιχειρηματικά θέματα.

 5)         Η υποστήριξη της εξωστρέφειας των μελών του Επιμελητηρίου, διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κ.ά. και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 6)    Η αναβάθμιση της παρεχόμενης επιχειρηματικής πληροφόρησης.

 7)         Ο συντονισμός και η πραγματοποίηση δράσεων Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των μελών του Επιμελητηρίου.

 8)    Η γενικότερη επικοινωνία του Επιμελητηρίου με τα μέλη του.

 9)         Η ενδυνάμωση της παρουσίας του Επιμελητηρίου σε επίπεδο Περιφέρειας και η ανάληψη πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (υποδομές, επιχειρηματικότητα, εξαγωγές, τουρισμός, τοπικά προϊόντα κ.λπ.).

 10)      Η διαχείριση θεμάτων και σχέσεων του Επιμελητηρίου με φορείς του Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα.

 11) Η υποστήριξη και υποβοήθηση του καθημερινού έργου του Προέδρου και της Διοικητικής Επιτροπής.

 12) Η υποβολή εισηγήσεων και υπομνημάτων προς τον Πρόεδρο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

 13) Οποιοδήποτε άλλο θέμα του ανατεθεί από τη Διοικητική Επιτροπή.

  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν.2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού). Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν πριν από την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ.15180 Αθήνα, τηλ. 210.3443384 και 210.3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ.55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313.331540 του κατωτέρω επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ / Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54006, τηλ. 2310.997571,72,76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Γίνονται επίσης δεκτοί, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ.3832/1958, όπως ισχύει. 

 1. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 1. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. 

 1. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του Ν.3528/2007 και άρθρο 29 του Ν.4440/2016).

     Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 1) Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών   ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων  (Marketing)  ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2) Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

     Α. Γνώση ξένων γλωσσών: Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

      Β. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 3) Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία: Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη προϋπηρεσία σε:

     (α)  θέση ευθύνης ανάλογου αντικειμένου, όπως αναφέρεται στην παραπάνω περιγραφή αρμοδιοτήτων του,

     (β)  θέση συμβουλευτικής υποστήριξης και εξατομικευμένης ενημέρωσης επιχειρήσεων.

     (γ)   θέση με εξειδίκευση σε κρίσιμους επιχειρηματικούς τομείς της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, γνώση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

 4) Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, εργασίες, δημοσιεύσεις σε ανάλογο αντικείμενο καθώς και οι ικανότητες οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών κ.λπ., θα ληφθούν υπόψη.

  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Προθεσμία, τόπος, χρόνος υποβολής αιτήσεων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους από Τετάρτη 4/3/2020 ως και Τρίτη 10/3/2020, τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00-14:30, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πιερίας, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 9, 60134 Κατερίνη, υπόψη κου Κωνσταντίνου Παπαστεργίου (τηλ. επικοινωνίας: 23510.23211, εσωτερικό 6).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 Τυχόν φάκελοι που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας Τρίτη 10/3/2020, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.

 Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα προσόντα, ως εξής:

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ:

 Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά την επιλογή, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

 1. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της. Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο Π.Δ.299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο μπορεί να αναφέρονται και τυχόν πρόσθετα προσόντα, πλέον των απαιτουμένων τα οποία διαθέτουν και τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής.
 1. Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).
 1. Η Επιθυμητή εμπειρία / προϋπηρεσία καθώς και τυχόν πρόσθετη εμπειρία, αποδεικνύονται ως κατωτέρω:

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:

 (i)    Για τους μισθωτούς:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Βεβαίωση του οικείου εργοδότη, από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του.

 (ii)   Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Mία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

 Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, περιπτώσεις ο υποψήφιος προσκομίζει:

 (i)    Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, ή
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

 (ii)   Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

 (iii)  Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα. 

(iv)  Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης.

  

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (επικύρωση αυτών).

 α) Της ημεδαπής 

 1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 1. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

 β) Της αλλοδαπής 

 1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
 1. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.
 1. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
 1. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
 1. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 Για την επιλογή του υποψηφίου έχει συσταθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, τριμελής Επιτροπή Επιλογής η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει με βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. Η Επιτροπή Επιλογής αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από την προκήρυξη, αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης και συντάσσει πίνακα αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

 Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη και καθορίζει τεκμηριωμένα από το σύνολο των υποψηφίων εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη, οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει σε συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων ατομικώς και συγκριτικώς μεταξύ τους και, συνεκτιμώντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τον προσληπτέο, καθώς και επαρκή αριθμό αναπληρωματικών, για την περίπτωση που απαιτηθεί τυχόν αναπλήρωση αυτού. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πρακτικό περί της ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής διεξαγόμενης προφορικής συνέντευξης των υποψήφιων στο οποίο πρέπει να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης με μνεία των ερωτήσεων που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και των απαντήσεων που εδόθησαν από τους υποψήφιους.

 Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο Επιμελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής.

 Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, εφόσον δεν επέρχονται μεταβολές, η Διοικητική Επιτροπή προχωρεί στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης με βάση τους πίνακες της Επιτροπής Επιλογής. Σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, τότε το θέμα αναπέμπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, οι αναμορφωμένοι πίνακες επαναπροωθούνται στη Διοικητική Επιτροπή για τη διαμόρφωση της τελικής κρίσης.

 Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η διάρκειά της θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα τελειώνει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2021 που θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες επιμελητηριακές εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν παραταθεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε και η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τη διαδικασία του διαγωνισμού ως άγονη, και να αποφασίσει την επανάληψή του, ιδίως στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την κρίση της, κανείς υποψήφιος δε συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για επιλογή στην εν λόγω θέση.

 Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 80 του Ν.4497/ΦΕΚ.171/τ.Α/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

  

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί με ευθύνη της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πιερίας (www.champier.gr) αλλά και στο κτήριό του που βρίσκεται στην Κατερίνη στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9 έως τη λήξη υποβολής αιτήσεων και θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

 ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

(Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνημμένη την προκήρυξη)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Προηγούμενο Προκήρυξη Δράσης ΕΣΠΑ «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας