Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΕΕΘΑ: Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)/ΔΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ)/ΤΜΗΜΑ 4 (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΔ) με την υπ’ αριθμ. 07/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει  ηλεκτρονικό, πλειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα: «Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ».

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (322.882,39 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών συμμέτοχης η 22η Νοεμβρίου 2023 (14:00 μ.μ.)

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η  22η Νοεμβρίου 2023 (14:00 μ.μ.)

 Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://auctions.hndgs.mil.gr την 13η Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Είδη:  ΠΟΕ (Πέραν Οικονομοκοτεχνικής Επισκευής) Οχήματα άνω και κάτω των 3,5Τ, ΠΟΕ Οχήματα Φορτηγά – Μ/S 240 GD – Λεωφορεία, ΠΟΕ Συσσωρευτές, ΠΟΕ Ελαστικά Επίσωτρα Οχημάτων, Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Σίδηρος-Ορείχαλκος, Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ), Απόβλητα Βρώσιμα -2- Έλαια, Διάφορα Μέταλλα και GRP από Βοηθητικά Πλοία και Πλωτά Μέσα, Άχρηστο Χαρτί, Χρησιμοποιημένη Αντιπηκτική Διάλυση, Διάφορα Μέταλλα από Άχρηστα Αεροσκάφη, Άχρηστα Υλικά Ιματισμού και Υπόδησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106573142-3145 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» Μεσογείων 227-231 ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106573141-3142 e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr Κωδικός NUTS: EL301

Χειριστές θέματος: Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου και Σχης (ΥΠ) Ανδρέας Τζέλης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8993141-3142, (Σταθερό) 210- 6573141-3142.

Προηγούμενο 4η ΥΠΕ: Προμήθεια «Εξεταστικών γαντιών (νιτριλίου και latex)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας