Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. και από 4/4/2011 λειτουργεί στο ΕΒΕΑ Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η οποία :

Α) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011, μέσω των Υπηρεσιών Μιάς Στάσης (βλέπε Υ.Μ.Σ. Υπηρεσία Μιας Στάσης) :

  • Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά σύστασης των ΑΕ, ΕΠΕ και Ι.Κ.Ε., [κατεβάστε το σχετικό έντυπο αιτήσεως υποβολής των δικαιολογητικών] που έχουν συσταθεί μέσω των Συμβολαιογράφων (που λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, για την Ίδρυση των ΑΕ & ΕΠΕ.).
  • Επίσης παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί και τα δικαιολογητικά σύστασης των ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε., που έχουν συσταθεί μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων.

Β) Για τις εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4/4/2011 και που η σύστασή τους εξαιρείται και δεν γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης :

  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ και Ι.Κ.Ε), ως και των Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ., κτλ,. που η σύστασή τους εξαιρείται από την Υπηρεσία μιας Στάσης [κατεβάστε το έντυπο αιτήσεως, με οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά])
  • Επίσης παραλαμβάνει ελέγχει και τα δικαιολογητικά εγκατάστασης των υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών [κατεβάστε το έντυπο αιτήσεως, με οδηγίες για τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά] και τα νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

Γ) Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν τις 4/4/2011 και που πρέπει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (βλέπε Απογραφή Επιχειρήσεων Γ.Ε.ΜΗ.) να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

  • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά (φυσικό φάκελο απογραφής), από όσους έχουν “αυτοαπογραφεί” ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή στο σύνδεσμο https://www.businessregistry.gr και στη συνέχεια οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα για τον έλεγχο της “αυτοαπογραφής” έγγραφα (με συστημένη αποστολή), εντός τριμήνου από την αυτοαπογραφή, στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.
  • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά απογραφής και απογράφει στο ΓΕΜΗ , όσους δεν “αυτοαπογραφούν” ηλεκτρονικά, και ζητήσουν την απογραφή τους μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ.

Η απογραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά από καταβολή στο Ταμείο του ΕΒΕΑ 10,00 € για κάθε αρχείο (καταστατικό, τροποιητικό, πρακτικό κλπ ), που θα υποβληθεί και θα αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ.

Δ) Επίσης από 1/1/2013 και μετά [που έχουν καταργηθεί τα Μητρώα ΑΕ των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) και τα Μητρώα και Βιβλία Εταιρειών των Πρωτοδικλείων], η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για την νομιμοποίηση με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και για την δημοσιότητα κάθε τροποποίησης και μεταβολής των στοιχείων όλων των εταιρειών και για το σκοπό αυτό :

  • Παραλαμβάνει (ηλεκτρονικά μέσω businessportal.gr) και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση από τις περιφέρειες διοικητικών πράξεων, άσκησης ελέγχου και εποπτείας (για τις ΑΕ και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΕΠΕ) τότε τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στις περιφέρειες και η καταχώριση στο ΓΕΜΗ, γίνεται μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και εγγράφων.

Βλέπε κατωτέρω Παράγραφο ΣΤ – Ειδικά για Μεταβολές ΑΕ  ΕΠΕ & ΙΚΕ (Αιτήσεις – Δικαιολογητικά και Σχέδια Ανακοινώσεων).

Ε) Ωσαύτως η Υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι αρμόδια για να :

  • Τηρεί το αρχείο του Γ.Ε.ΜΗ.
  • Xορηγεί πιστοποιητικά ηλεκτρονικά μέσω businessportal.gr (Γενικά Πιστοποιητικά / Μεταβολών, Αμιγώς πιστοποιητικά ιστορικότητας, ισχύουσας εκπροσώπησης) για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ι.Κ.Ε. και για όλους όσους είναι υποχρεωμένοι να καταχωρισθούν στο ΓΕΜΗ.


Σημείωση 1: Για την χορήγηση του 1ου Πιστοποιητικού για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομισθεί Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Πρωτοδικείο στο οποίο ανήκει (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2013).

Σημείωση 2: Για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε AE, που έχουν συσταθεί πριν την 4-4-2011 και που έχουν απογραφεί στο ΓΕΜΗ, η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια Περιφέρεια, για να βεβαιωθούν και να πιστοποιηθούν και οι μέχρι την απογραφή μεταβολές και αφού ληφθεί το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας, γίνεται έκδοση Πιστοποιητικού με ενσωματωμένες όλες τις μεταβολές.

Σημείωση 3: Για τη χορήγηση αντιγράφων (Καταστατικών, Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου), πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας προγενέστερων του έτους 2012, χορηγεί αίτηση για αναζήτηση στοιχείων από τη Περιφέρεια, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Χορηγεί, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής στο ΓΕΜΗ, με εξαίρεση τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ (τα οποία χορηγούνται μόνο σύμφωνα με την παρ.12 άρθρ7α ν2190/1920 όπως ισχύει), με εξουσιοδότηση μη έχοντος στην Γ.Σ. ή και του νόμιμου εκπροσώπου (υπογραφή και σφραγίδα εταιρίας).

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας