Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ειδικά Μητρώα

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι να ανανεώσουν την εγγραφή τους ως Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (Ασφαλιστικοί Πράκτορες και/ή Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων) θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά (N. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018) μέχρι 31/03/2019:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή)
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Περί Μη Πτώχευσης ή Αναγκαστικής Διαχείρησης, που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση & ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.
4. Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης, που να βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
5. Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ. Υποβάλλεται το τρέχον Συμβόλαιο ή η τρέχουσα Βεβαίωση στο Πρώτο Τρίμηνο Κάθε Έτους (αρ.23 παρ.1 Ν.4583/2018).
6. Βεβαίωση Αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (λόγω μη ύπαρξης παρόμοιας Βεβαίωσης στην Εφορία αυτήν την στιγμή γίνεται αποδεκτή η εικόνα του Taxis, όπου φαίνονται οι τρέχουσες δραστηριότητες της επιχείρησης).
7. Υπεύθυνη Δήλωση ( Ν.1599/86 ) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο :
«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. , ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή υπάλληλος ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, ή μεσίτης ασφαλίσεων.» (υπάρχει διαθέσιμη στο Επιμελητήριο) Για να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση κάντε κλικ εδώ

Σημειώνεται ότι :

• Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις) αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

• Τα πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών κατ΄έτος προκειμένου να διατηρούν ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας και απόδοσης (σχετικές διατάξεις Ν. 4583/2018 αρ. 20 παρ. 2 & 3, 23 παρ. 1 εδαφ. 3 & αρ. 48 παρ. 5).

• Απαραίτητη προϋπόθεση της ανανέωσης είναι η εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών του Επιμελητηρίου και του πάγιου ανανέωσης.

• Για υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητείται και η ανανέωση της άδειας παραμονής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας