Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Πιερίας ιδρύθηκε το 1951 με Β.Δ. ως «Επαγγελματικόν και Βιοτεχνικόν Επιμελητήριον» με περιφέρεια το Ν. Πιερίας. Το 1966 μετονομάζεται σε «Κεντρικόν Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον» και το 1988 σε Επιμελητήριο Πιερίας.

Αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Ν. Πιερίας.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπ. Ανάπτυξης.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του είναι ο N.4497/13.11.2017 (A/171) “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ”. Προηγούμενοι νόμοι: Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (που τροποποίησε το Ν.2081/1992).

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο 1.722 τ.μ. επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9.

Σήμερα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων του ξεπερνά τις 10.500 και κατατάσσονται σε 3 τμήματα: το Εμπορικό, το Υπηρεσιών και το Μεταποιητικό.

Σκοπός

Σύμφωνα με το Ν.4497/13.11.2017 (Α/171), σκοπός του Επιμελητηρίου, μέσα στα όρια της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους, είναι:

 1. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής,
 2. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας,
 3. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα,
 4. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατΆ εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αρμοδιότητες

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου Πιερίας, στα πλαίσια εκπλήρωσης του θεσμικού του ρόλου:

 • Υποβάλλει προς την Πολιτεία τεκμηριωμένες εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρεσιών με έμφαση στις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της παραγωγικότητας των μελών τους.
 • Χορηγεί στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και επαγγελματικά έθιμα, παρέχει πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα. Ενημερώνει τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Μελετά τις τάσεις και εξελίξεις στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία και υποβάλλει σχετικές τεκμηριωμένες προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
 • Λειτουργεί και υποστηρίζει το Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη χωρική ενότητα αρμοδιόττάς τους. Συγκεκριμένα, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και του Εποπτικού Συμβουλίου.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και επιλύει, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές.
 • Συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους τους ή τρίτους, και αναθέτει σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους.
 • Διεξάγει σεμινάρια, υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγεί πιστοποιητικά. Οργανώνει συνέδρια, και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις.
 • Συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές και εκθέσεις στο εξωτερικό για την ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με ξένες αγορές.
 • Εκδίδει περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνά για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις.
 • Υλοποιεί δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το έργο που επιτελεί.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας