Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Μελέτες – Στατιστικά 1

Έρευνα του Επιμελητηρίου Πιερίας με την ICAP A.E.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα του Επιμελητηρίου Πιερίας για τις επιπτώσεις του κλεισίματος της κοιλάδας των Τεμπών στην επιχειρηματική δραστηριότητα του νομού Πιερίας με άμεσο στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων και ειδικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης στην έδρα των επιχειρήσεων, σε δείγμα 598 επιχειρήσεων απ’ όλο το νομό Πιερίας. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν μέλη που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο (απάντησαν 311 μέλη), στη μεταποίηση (απάντησαν 81 μέλη), στις υπηρεσίες (απάντησαν 178 μέλη) και 28 επιχειρήσεις αμιγώς τουριστικές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της εταιρείας ICAP Α.Ε..

Η έρευνα έδειξε ότι το 70,07% των επιχειρήσεων σχετίζουν το κλείσιμο των Τεμπών με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική τους δραστηριότητα κατά το δίμηνο Δεκεμβρίου 2009-Φεβρουαρίου 2010 ενώ, αντίθετα, το 29,93% δεν εντοπίζει κάποια συσχέτιση της πορείας των οικονομικών δεδομένων με το κλείσιμο του δρόμου στα Τέμπη αλλά αποδίδει τυχόν πτώση του τζίρου και των κερδών σ’ άλλα αίτια. Η έρευνα καταδεικνύει ότι επλήγησαν περισσότερο οι επιχειρήσεις των δήμων Ανατολικού Ολύμπου, Λιτοχώρου, Παραλίας, Πιερίων και Μεθώνης.

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας δήλωσε τα εξής: «αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από μία έγκυρη έρευνα, ότι το κλείσιμο των Τεμπών ήταν βασική αιτία κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας του 70,07% των επιχειρήσεων της Πιερίας. Το δείγμα είναι ικανοποιητικό και ενδεικτικό όλων των γεωγραφικών περιοχών και επιχειρηματικών κλάδων της Πιερίας ώστε να μην αδικηθεί κανείς. Από εδώ και πέρα το Επιμελητήριο Πιερίας θα προχωρήσει στη διεκδίκηση αποζημιώσεων και ειδικών ρυθμίσεων για τα μέλη του. Η έρευνα θα παρουσιαστεί σε ανοιχτή εκδήλωση σε όλους τους φορείς και πολίτες της Πιερίας λίγο μετά το Πάσχα και θα ακολουθήσουν επισκέψεις με τη συνδρομή και των βουλευτών του νομού στα αρμόδια υπουργεία για την επίσημη κατάθεση των διεκδικήσεων μας».

Πίνακας 1.1
Απαντήσεις επιχειρήσεων στην ερώτηση: ανάλυση σύνολο επιχειρήσεων

Απάντηση

Αριθμός επιχειρήσεων

Ποσοστό επιχειρήσεων επί του συνόλου

Σχετίζεται με το κλείσιμο των Τεμπών

419

70.07%

Δε σχετίζεται με το κλείσιμο των Τεμπών

179

29.93%

Σύνολο

0
0 %

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας

Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας που δήλωσαν ότι σχετίζουν το κλείσιμο των Τεμπών με την οικονομική τους δραστηριότητα είναι: Τουρισμός 93%, Υπηρεσίες 82%, Εμπόριο 68%, Μεταποίηση 46%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3
Απαντήσεις συνόλου επιχειρήσεων στην ερώτηση: ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας

Επιχειρήσεις που απάντησαν ότι:

Σχετίζεται με το κλείσιμο των Τεμπών

Δε σχετίζεται με το κλείσιμο των Τεμπών

Τομέας Δραστηριότητας

Αριθμός
επιχ/σεων

Ποσοστό

Αριθμός
επιχ/σεων

Ποσοστό

Σύνολο
επιχ/σεων

Μεταποίηση

37

46%

44

54%

81

Υπηρεσίες

146

82%

32

18%

178

Εμπόριο

210

68%

101

32%

311

Τουρισμός

26

93%

2

7%

28

Σύνολο

419

179

598

Οι λόγοι που οδήγησαν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα

Στην ερώτηση «ποιοι λόγοι οδήγησαν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, αναφορικά με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κατά το δίμηνο Δεκέμβριος 2009-Φεβρουάριος 2010», κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις ου δήλωσαν ότι σχετίζεται η οικονομική τους δραστηριότητα με το κλείσιμο των Τεμπών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις το 84% απάντησε ότι υπήρξε απώλεια πωλήσεων λόγω μειωμένων διελεύσεων στην περιοχή της δραστηριοποίησής τους, το 25% ανέφερε ότι υπήρξε μείωση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις σε άλλους Νομούς, το 23% ότι υπήρξε αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης λόγω της αύξησης του κόστους μεταφορικών ενώ το 11% ανέφερε άλλους λόγους.

Πίνακας 2.1
Απαντήσεις επιχειρήσεων* στην ερώτηση: ανάλυση σύνολο επιχειρήσεων

Λόγοι που οδήγησαν σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα των επιχειρήσεων κατά το δίμηνο Δεκέμβριος 2009-Φεβρουάριος 2010

Αριθμός επιχειρήσεων**

Ποσοστό επί του συνόλου**

Αύξηση του κόστους παραγωγής και διάθεσης λόγω της αύξησης του κόστους μεταφορικών

97

23%

Μείωση ανταγωνιστικότητας σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις σε άλλους Νομούς

103

25%

Απώλεια πωλήσεων λόγω  μειωμένων διελεύσεων στην περιοχή που δραστηριοποιείστε

352

84%

Άλλος (παρακαλώ αναφέρετε)

45

11%

* Οι επιχειρήσεις που απάντησαν στην παρούσα ερώτηση είναι αυτές που απάντησαν «σχετίζεται με το κλείσιμο των Τεμπών» στην ερώτηση 5Α, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 419

** Μια επιχείρηση ενδέχεται να ανέφερε περισσότερους από έναν λόγους που αναφέρονταν στην παρούσα ερώτηση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στην ερώτηση «εφόσον διαπιστώσατε ότι επήλθε αρνητική μεταβολή των οικονομικών μεγεθών που οφείλεται στο κλείσιμο των Τεμπών, ποια πιστεύετε ότι είναι η καταλληλότερη δέσμη ανταποδοτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν», η ιεράρχηση των μέτρων (από το πιο σημαντικό προς το λιγότερο σημαντικό) είναι: 1) άμεση οικονομική αποζημίωση, 2) παράταση καταβολής ΦΠΑ, 3) Ρύθμιση υφιστάμενου Δανεισμού, 4) Παράταση καταβολής ασφαλιστικών μέτρων, 5) Άλλο.

Πίνακας 3.1
Συχνότητα εμφανίσεων απαντήσεων επιχειρήσεων για την καταλληλότητα κάθε προτεινόμενου μέτρου: ανάλυση σύνολο επιχειρήσεων

Αριθμός επιχειρήσεων
Καταλληλότητα μέτρου

5

4

3

2

1

Άμεση οικονομική αποζημίωση

284

33

17

14

78

Παράταση καταβολής ΦΠΑ

284

33

17

14

78

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών μέτρων

284

33

17

14

78

Ρύθμιση υφιστάμενου δανεισμού

284

33

17

14

78

Άλλο

284

33

17

14

78

Πίνακας 3.2
Μεσοσταθμική βαθμολογία απαντήσεων για την καταλληλότητα του
κάθε προτεινόμενου μέτρου: ανάλυση σύνολο επιχειρήσεων

Ανταποδοτικό μέτρο
Μεσοσταθμική
βαθμολογία (max:5)

1.Άμεση οικονομική αποζημίωση

4,0

2.Παράταση καταβολής ΦΠΑ

2,6

3.Παράταση καταβολής ασφαλιστικών μέτρων

2,5

4.Ρύθμιση υφιστάμενου δανεισμού

2,5

5.Άλλο

1,4

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας