Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Προμήθεια νωπών Οπωροκηπευτικών για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυχερού) και της ΤΔ/41 ΣΠ

H XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 03/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με θέμα: «Προμήθεια νωπών Οπωροκηπευτικών» για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (Φρουρές Αλεξανδρούπολης, Φερών και Τυχερού) και της ΤΔ/41 ΣΠ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: Εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (198.000,00€) για ένα έτος και διακόσια ενενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (297.000,00€), σε περίπτωση 6μηνης παράτασης της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV: 03221200-8 Οπωροκηπευτικά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: Παρασκευή 06 Μαΐου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 23:59:59

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ (όσων εγγράφων απαιτούνται): Έως 12 Μαΐου 2022 ώρα 09:00

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 09:00

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.qov.gr

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 158225

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Υπολοχαγός (Ο) Αποστολία Καραΐσκου, Επιτελής XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2, Τηλέφωνο 2553056420, e-mail: 16mkmp@army.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης Υπλγός Αποστολία Καραΐσκου  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προηγούμενο Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Κατεψυγμένων Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ και της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας