Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ” – Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων & λαμπτήρων τύπου LED

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, προκηρύσσει με το Φ.600.163/50/423792/Σ.4075/23 Δεκ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε  σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης για την «προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικών χώρων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αναβάθμισης των Στρατοπέδων των ΕΔ», με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, (σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (16.758.760,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθμός Διαγωνισμού: 97/21 και αριθμός διακήρυξης: 97.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 Έναρξη υποβολής προσφορών η 29 Δεκ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 01 Φεβ 22, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών η 07 Φεβ 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3015 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ταγματάρχης (ΔΒ) Παναγιώτης Τζανετάκος (email: asdysdpm@otenet.gr).

Προηγούμενο Υποχρέωση εγγραφής των επιχειρήσεων σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), Ν.4819/129/Α/2021

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας