Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας). β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (Τέρμα Αγιάς – Λάρισα – Τ.Κ. 41336 – Τηλ.: 2410 515475-6). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, […]

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια δέκα (10) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες των ασθενών της ΜΤΝ του Νοσοκομείου συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, […]

ΔΟΥ Αεροπορικής Βάσης Λάρισας: Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ

Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 90.000€ μη συμπεριλαμβανομένου […]

Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρησης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 4289/25-01-2023) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με ηλεκτρονικήυποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 182722) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», με […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Μυοσκελετικής Πρόθεσης Αντιβραχίου

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια μυοσκελετικής πρόθεσης αντιβραχίου συνολικής εκτιμώμενηςπροϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (61.000 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. Διάρκεια σύμβασης εξήντα(60) ημέρες. Αριθμός διακήρυξης: 7/2023, Αριθμός […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για Ορθοπεδική Χρήση (C-ARM) με FLAT PANEL

Περίληψη της διακήρυξης ως κάτωθι:  α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕ  β. Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας»,  σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια  Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος για Ορθοπεδική Χρήση (C[1]ARM) με FLAT PANEL συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (87.420 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων […]

424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως: Προμήθεια σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας

Περίληψη της διακήρυξης ως κάτωθι:α. Αναθέτουσα Αρχή: 424 ΓΣΝΕβ. Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια σύγχρονου συστήματος υπερηχοκαρδιογραφίας συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει […]

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Σύμβαση για την Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. […]

251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.2/23 1.            α. Αναθέτουσα Αρχή: 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ). β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 251ΓΝΑ (Λεωφόρος Π. Κανελλοπούλου 3 – ΤΚ 11525 – Αθήνα). 2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας