Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών-Τροχών

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 25/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, με θέμα: «Αναβάθμιση Συνεργείου Ερπυστριών – Τροχών (ΣΕΤ) του 304 ΠΕΒ – Πρόγραμμα 1/23 (Προμήθεια Μονάδας Υδροβολής Υλικών)». Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03η […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 50/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) -Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης», CPV: 33651000-8. Συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 49/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Αντινεοπλασματικών και ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων», CPV: 33652000-5. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς η προμήθεια είναι διαιρετή ανά είδος και κάθε είδος […]

4η ΥΠΕ: Προμήθεια Ιατρικών Αερίων

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 45/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0, Ιατρικά αέρια). Προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (46.959,47€) συμπεριλαμβανομένου του […]

Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια ειδών κυλικείου

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 09/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια ειδών κυλικείου» για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου και ΚΨΜ των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια Πάγκων και Καθισμάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΔΠΜ)/3α, με την υπ’  αριθμ. 21/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από Υπογραφή της με θέμα: «Προμήθεια Πάγκων και Καθισμάτων Πτυσσόμενων Γενικής Χρήσης» για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων (ειρηνευτικών αποστολών, εθνικών ασκήσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εστιατορίων – […]

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»: Προμήθεια στρωμάτων

Ανακοινώνουμε ότι η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Γ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 7, με την υπ’  αριθμ. 20/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη  Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με θέμα: «Προμήθεια στρωμάτων από αφρώδες υλικό με θήκη», για κάλυψη επιτακτικών αναγκών μονάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά […]

Τράπεζα της Ελλάδος: Οδηγίες επι Συγκεκριμένων Ζητημάτων Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Ανακοινώνουμε ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από 18.05.2023 έχει εκδώσει  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ν. 4583/2018)», δια του οποίουδίδονται συγκεκριμένες οδηγίες απευθυνόμενες προς το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς με σκοπό την διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων προς την κείμενη νομοθεσία. Στο Παράρτημα του παρόντος […]

424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 47/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει,Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Εργαλεία χειρουργείου και Ιατρικά αναλώσιμα)», για τις ανάγκες του τμήματος Μαστού του 424 ΓΣΝΕ.  CPV: 33162200-5 – Εργαλεία χειρουργείου & 33140000-3– Ιατρικά […]

Μεραρχία Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» : Προμήθεια Ειδών Ιματισμού

Ανακοινώνουμε ότι η ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»/ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4, με την υπ’ αριθμ. 08/2023 Διακήρυξη, προκηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με θέμα: «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού για κάλυψη αναγκών Μαθητών/-τριών ΣΣΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24». Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, κατά είδος. Η συμβατική υποχρέωση του […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας