Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

Πανεπιστήμιο Ιωάννινων Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, Προμήθεια «Εξοπλισμού» με εκτιμώμενη αξία 305.000,00€

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ δημοσίευσε περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 50702/26-10-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 141953) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια […]

424 ΓΝΣΕ – Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Διάφορα είδη ρουχισμού)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ( Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,ΤΚ:56429,Τηλ: 231038-1080,-1074,e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανάθεση για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών […]

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,ΤΚ:56429,Τηλ: 231038-1080-1074,e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανάθεση για την προμήθεια λοιπών μηχανημάτων […]

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης)

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης)», CPV: 33195100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρομήθεια υγειονομικού υλικού (Σύστημα παρακολούθησης)

Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού απο την Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) για την Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/211. α. Αναθέτουσα Αρχή: Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)β. Μονάδα που διενεργεί τον διαγωνισμό: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206 ΠΑΥ)2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς απο το 424 ΓΣΝΕ για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων» Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.143/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς απο το 424 ΓΣΝΕ για την «Προμήθεια ενός ηλεκτρικού παλετοφόρου 1,5 ton και ανταλλακτικής μπαταρίας λιθίου 48V/20Ah»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την«Προμήθεια ενός ηλεκτρικού παλετοφόρου 1,5 ton και ανταλλακτικής μπαταρίας λιθίου 48V/20Ah» Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.142/2021

Διακήρυξη διαγωνισμού απο το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» για την ανάθεση του έργου « Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ » για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 5/2021

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει διαγωνισμό για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «υποστήριξη φορητού οπλισμού»

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «υποστήριξη φορητού οπλισμού» με «ανοιχτή διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη του Υπ΄ Αρίθμ: 80/21

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. Δείτε στο συνημμένο αρχείο ολόκληρη την προκήρυξη:ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2021

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter