Ωράριο: Δευ - Παρ 7.30 πμ - 15.30 μμ

Ελ

Eng

6η ΥΠΕ / ΓΝ Ζακύνθου – Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για Μ.Ε.Θ

Ανακοινώνουμε ότι η ΔΙΟΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»/Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ -ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, με την υπ’ αριθμ. 3/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με θέμα:  «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για Μ.Ε.Θ», (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. […]

424 ΓΣΝ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ με την υπ’ αριθμ. 83/2022 διακήρυξη, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, με θέμα: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης)», CPV: 33198200-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι έξι χιλιάδων εκατό ευρώ  (26.100,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων […]

424 ΓΣΝ – Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (εκτυπωτικό χαρτί Α4)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΔΥΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 74/2022 διακήρυξη ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 με θέμα: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (εκτυπωτικό χαρτί Α4)», CPV: 30197643-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και […]

424 ΓΣΝ – Προμήθεια υγειονομικού υλικού (εργαλεία χειρουργείου)

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 86/2022 διακήρυξη, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, με θέμα: «Προμήθεια υγειονομικού υλικού (εργαλεία χειρουργείου)», CPV: 33162200-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έξι χιλιάδων εννιακοσίων δεκατέσσερις ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (6.914,24€), […]

4 ΥΠΕ – Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 21/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, ανάδειξης αναδόχου με θέμα: «Ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού (ΚΚΜ, VRV, SPLIT, FCU)», για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων […]

Αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού απομόνωσης πρωτεϊνών με ψυχόμενη επιτραπέζια φυγόκεντρο και σύστημα ψηφιακής απεικόνισης και ανάλυσης πηκτών ηλεκτροφόρησης

Ανακοινώνουμε ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 25506/12-05-2022) με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 160875) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, με θέμα: «Αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού απομόνωσης πρωτεϊνών με […]

424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια φίλτρων διαφόρων τύπων για την ετήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων

Ανακοινώνουμε ότι το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ΔΥΟ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, με την υπ’ αριθμ. 76/2022 διακήρυξη ανακοινώνει την  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης με έγγραφη προσφορά με θέμα: «Προμήθεια φίλτρων διαφόρων τύπων για την ετήσια συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων», CPV: 42512500-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ […]

4η ΥΠΕ – Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού υγρής και ξηράς χημείας)

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με την υπ’ αριθμ. 03/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με θέμα: «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια Βιοχημικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού υγρής και ξηράς χημείας)» (cpv: 33696300-8, Χημικά αντιδραστήρια), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας […]

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Ανακοινώνουμε ότι το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ / Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με την υπ’ αριθμ. 04/2022 διακήρυξη, προκηρύσσει Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση υλικών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα […]

Προμήθεια Άρτου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ

Ανακοινώνουμε ότι η 96η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙΔ με την υπ’ αριθμ. 01/2022 διακήρυξη προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια Άρτου για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η […]

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60134, Κατερίνη
Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 15:30 μμ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 πμ – 14:30 μμ

Newsletter