Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΑΣΔΥΣ “ΘΗΣΕΑΣ” – Σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού (μηχανημάτων γεωτεχνικών έργων και οχημάτων ειδικής κατασκευής/τύπου, για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών)

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» Γ’ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 7, με το Φ.600.163/77/424304/Σ.3966/15 Δεκ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ σχετικό, προκηρύσσει με το υπ’ αριθμ. 95/21 ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού (μηχανημάτων γεωτεχνικών έργων και οχημάτων ειδικής κατασκευής/τύπου, για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών), που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και είναι επιφορτισμένες με την πολιτική προστασία ή/και συνεπικουρούντων την πολιτική προστασία και θα μπορούν να επέμβουν άμεσα, για την αντιμετώπιση ή/και πρόληψη φυσικών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καθώς και αποκατάσταση ζημιών.

Τα υπόψη μηχανήματα αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη 95/21.

Εκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.370 967.74 EUR

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 04/02/2022

Τοπική ώρα: 15:00

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 10/02/2022 Τοπική ώρα: 08:00

Τόπος: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ , TK 17778, Αθήνα.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 151333.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο : https://diavgeia.gov.gr  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr  στην διαδρομή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ και www.dideap.mil.gr στη διαδρομή: MENU ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών.

Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr).

Προηγούμενο 251 ΓΝΑ – Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας