Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΓΝ Πέλλας – Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης του κυλικείου του Νοσοκομείου Έδεσσας

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας) προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, με ποσό εκκίνησης #2.700,00€#, για χρονικό διάστημα 3 έτη, και με αριθμό διακήρυξης No 45/2021. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Νοσοκομείο Πέλλας (Ν.Μ. Έδεσσας), όπου θα παραλαμβάνονται και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 23-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 π.μ.

Η Διακήρυξη καταχωρείται  στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gnedessas.eu   στην διαδρομή : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.

Ημερομηνία διενέργειας 24.12.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα: #2.700,00€# (πλέον χαρτοσήμου 3,6%).

Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις 08-12-2021 ημέρα Τετάρτη.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10:00 έως 14:30 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας Τέρμα Εγνατίας ΤΚ 58200, τηλ. 2381350335.

Προηγούμενο 424 ΓΣΝΕ – Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και ενεργού εξοπλισμού για το τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας