Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Ζακύνθου – Προμήθεια επιδέσμων / ναρθήκων

Το Γ. Ν. Ζακύνθου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ (CPV 33141110-4, «Επίδεσμοι») (KAE 1311) ΝΑΡΘΗΚΕΣ (CPV 33141760-5,) (KAE 1311)

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 7.356,28 € προ ΦΠΑ ή 8.312,59 € συμπ. ΦΠΑ 13% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους {Πιθανή ποσότητα: 35.534 τεμ.}

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 05 Μαρτίου του 2019 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) – Επισκευή και Συντήρηση Ψυκτικών Συγκροτημάτων των Κτιρίων των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας