Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια υγρών καυσίμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2021
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (συστ.αριθ.108032 με σφραγισμένες προσφορές (αρ. 6/11-3-2021 απόφαση ΔΣ.), για την ανάδειξη προμηθευτών που 0α αναλάβουν την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: CPV09100000-0 Αναλυτικά:

  1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5 αξίας: 186.690,00€ χωρίς ΦΠΑ.
  2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ CPV 09134100-8 αξίας: 99.465,00€χωρίς ΦΠΑ,
  3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣΟΧΗΜΑΤΩΝCPV 09134200-8 αξίας: 4.070,400€χωρίςΦΠΑ,
  4. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV 09132100-4 αξίας: 9.730,80€χωρίς ΦΠΑ).

για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου- Ψυχιατρικού τομέα για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 299.956,20χωρίς ΦΠΑ (371.945,688 € με ΦΠΑ) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( μεγαλύτερο ποσοστό % έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης).

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013(Α’120) όπως ισχύει] και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑΠ1/2390/16.10.2013 (Β’2677)].

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 19-4-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 00:00:01.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 4-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα: 17:00.

Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην Κατερίνη την 11-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης(6οχιλ.Κατερίνης – Αρωνά), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και Ν. 3580/2007.

Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:00 με 14:30 και στα τηλέφωνα 2351350347, 2351352849 καθώς και στην ιστοσελίδα www.psynpo.gr.

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους μειοδότες.

Προηγούμενο Έναρξη υποβολών για τον B’ κύκλο της Δράσης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας