Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Γ.Ν. Κατερίνης / Ψυχιατρικός Τομέας – Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι το Γ. Ν. Κατερίνης – Ψ. Τ. ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί, με τη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην ανάθεση παροχής Υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πέντε (5) γραμμών κινητής τηλεφωνίας, (4 με διαδικασίες φορητότητας των υπαρχόντων αριθμών και ενός νέου) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής προ Φ.Π.Α.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – Ψ.Τ..

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 5-11-2019, στις 2.30μμ στο Γ.Ν. Κατερίνης, τμήμα Προμηθειών (6ο ΧΛΜ. Κατερίνης – Αρωνά, ΤΚ: 601 00, Κατερίνη), στο γραφείο της Γραμματείας.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

  1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
  2. Ταχυδρομικώς ή με Courier, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με το σύστημα τηλεομοιοτυπίας (Fax) στο νούμερο: 2351350102 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: xristodoulou@1142.syzefxis.gov.gr ή promithproist@1142.syzefxis.gov.gr Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω αναφερθείσα, ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το κείμενο της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου : www.psynpo.gr.

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης – Ασφάλιση Οχημάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας