Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

ΔΕΔΑ – Τεχνική Υποστήριξη Εργασιών του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεών του στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Στερεάς Ελλάδας

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ (ΔΕΔΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη Εργασιών του Συστήματος Διανομής Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεών του στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Στερεάς Ελλάδας» 

Εκτιμώμενης αξίας 57.500€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΔΕΔΑ)
Οδός: Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα
Ταχ.Κωδ.: 115 27
Τηλ.: 2162000401-5
Telefax: 2102750249
E-mail: info@deda.gr 
Ιστοσελίδα: www.deda.gr 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr  του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). Κωδικός CPV: 1. 009123000-7 Φυσικό Αέριο, 2. 39340000-7 Εξοπλισμός δικτύου Φυσικού Αερίου

Κριτήριο ανάθεσης: ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα αναρτηθεί στις 04/10/2019 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Προηγούμενο Τα 3 βραβευμένα περίπτερα της 10ης ΕΒΕΠ-ΚΜ 2019

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας