Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Κατασκευή έργου: Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Κατασκευή έργου: Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα

Κωδικός ΟΠΣ: 5021471

Αρ. Πρωτ. 14015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα»
Ο Δήμος ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ διακηρύττει, τη με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν4412/2016, επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προστασία των ακτών του Πλαταμώνα με τα εξής έργα:

α) Κατασκευή επτά (7) βυθισμένων κυματοθραυστών
β) Αναπλήρωση της ακτής με άμμο
γ) Καθαίρεση των υπαρχόντων κυματοθραυστών, σύμφωνα με την μελέτη με αρ. 7/2019.

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 3.520.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 2.078.750,32 Ευρώ  Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 374.175,06 Ευρώ Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 367.938,81, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 681.290,32 Ευρώ. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 17.845,49 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.dion-olympos.gr, και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr .

3) H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

4) Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται από την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 25-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
5) Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-09-2019 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Διου – Ολυμπου, αρμόδιος υπάλληλος Γρηγοριάδης Κων/νος (τηλ.:235.235.0157 Φαξ:235.235.0154) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Attachments

Προηγούμενο Συγχαρητήρια Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλία Χαζτηχριστοδούλου στους Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας