Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή  η «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων,  χαρτιού,  φωτοαντιγράφων ,έντυπων και αναλωσίμων υλικών (τόνερ, μελανιά κλπ) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτές  κλπ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δίου Ολύμπου» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 25.545,87. Η συνολική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται μέχρι της 31-12-2015 με δυνατότητα παράτασης για 2 μήνες υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης  των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-7-2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 08.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθυτές του είδους.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει, ενδεικτικά, προϋπολογισθεί ανά ομάδα ως εξής: 10.819,08¤ για την Α΄ομάδα (προμήθεια γραφικής ύλης  και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού και  έντυπων), 1.650,66¤ για την Β΄ομάδα( προμήθεια φωτοαντιγράφων) και 13.076,13¤ για την Γ΄ομάδα ( προμήθεια αναλωσίμων υλικών (τόνερ, μελανιά κλπ) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτές  κλπ) και θα  καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6612.0001, 10.6615.0001 και 10.6699.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους  2015.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε σε μία ή σε περισσότερες ομάδες όπως αυτές αναφέρονται  στην 02/2015 μελέτη.    

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο, χώρο και ποσότητες παραδούμενου υλικού που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο εργοδότης  εντός 2 εργάσιμων ημερών από την γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση του αναδόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dionolympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού. Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Προηγούμενο 7η ΕΒΕΠ-ΚΜ 2015 – Πρόσκληση συμμετοχής σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση των κυλικείων της έκθεσης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας