Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια υγρών καυσίμων

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων», για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015 με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων, με κύριο κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και της βενζίνης αμόλυβδης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 272.241,23 ¤(Ήτοι πετρέλαιο θέρμανσης 228.200 λίτρα προϋπολογισμού 175.714,00¤ πλέον Φ.Π.Α, πετρέλαιο κίνησης 23.113 λίτρα προϋπολογισμού 24.268,65¤ πλέον Φ.Π.Α και βενζίνη αμόλυβδη 16.681 λίτρα προϋπολογισμού 21.351,68¤ πλέον Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2015

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε σε μία ή σε περισσότερες ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην 22/2015 μελέτη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε ένα επί τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ , ήτοι 2.213,34 ¤ για το σύνολο της προμήθειας ή 885,50¤ για την 1η ομάδα , 500,50¤ για την 2η ομάδα , 52,82¤ για την 3η ομάδα ,338,80¤ για την 4η ομάδα και 435,72¤ για την 5η ομάδα, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή γραμμάτιο του Τ.Π. & Δανείων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο προμηθειών, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dionolympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 24-7-2015 και θα σταλεί για ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ στις 28-7-2015

Προηγούμενο Δράσεις πάταξης του παρεμπορίου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας