Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια υγρών καυσίμων ετών 2020 και 2021

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου διακηρύσσει διακηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022)» για τα τμήματα 1, 2, 3 και 6 της υπ΄ αριθμ. 10/2019 μελέτης.

Κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και της βενζίνης αμόλυβδης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 848.691,96 ευρώ € (με τον Φ.Π.Α.) (282.897,32€ για το 2020, 282.897,32€ για το 2021 και 282.897,32€ για το 2022(δικαίωμα προαίρεσης)) (Ήτοι για τα έτη 2020 και 2021 : πετρέλαιο θέρμανσης 408.400 λίτρα προϋπολογισμού 351.224,00€ πλέον Φ.Π.Α, και βενζίνη αμόλυβδη 80.200 λίτρα προϋπολογισμού 105.062,00€ πλέον Φ.Π.Α και για το έτος 2022 (δικαίωμα προαίρεσης): πετρέλαιο θέρμανσης 204.200 λίτρα προϋπολογισμού 175.612,00€ πλέον Φ.Π.Α και βενζίνη αμόλυβδη 40.100 λίτρα προϋπολογισμού 52.531,00€ πλέον Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου έτους 2019. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17-12-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352650148, Γραφείο προμηθειών, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion–olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11-11-2019.

Προηγούμενο ΟΑΕΔ – 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας