Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:

  1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
  2. το με αρ. πρωτ.: 10753οικ./25-06-2019 έγγραφο του Δημάρχου
  3. την 09/2019 μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»
  4. την 299/2019 Απόφαση του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση ανάληψης δαπανών και δέσμευση πιστώσεων»
  5. την 191/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου «Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, που πληροί τις προϋποθέσεις, να καταθέσει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)». για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-9-2019. Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση δεκατριών (13) νέων ναυαγοσωστικών βάθρων και η συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου έως τις 05-9-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην 191/2019 Α.Ο.Ε.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οδός Αγίου Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350120, κ. Συρανίδης Β. και 2352350155, κ. Χονδρόπουλος Ν., καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Attachments

Προηγούμενο Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας