Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Κατερίνης – Γνωστοποίση Πλήρωσης Ειδικών Θέσεων

Ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την πλήρωση επτά (7) ειδικών θέσεων του Δήμου, αναλυτικά ως εξής:

 1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά προγράμματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων), καθώς και σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων. 
 2. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, καθώς και σε θέματα Οργάνωσης Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης. 
 3. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, καθώς και σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης.
 4. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε τεχνικά θέματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως στη μελέτη και επίβλεψη δημόσιων έργων, ιδίως όσων υλοποιούνται δια μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), σε θέματα πολεοδομίας, έκδοσης τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοσης οικοδομικών αδειών και σύνταξης μελετών.
 5. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, σε θέματα πολεοδομικής και χωροταξικής αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, σε θέματα κτηματολογίου, χαρτογραφήσεων και πράξεων εφαρμογής. 
 6. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο Κατερίνης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ιδιαίτερα σχετιζόμενα με την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, τη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευόμενων περιοχών που ανήκουν στον Δήμο. 
 7. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, καθώς και σε θέματα χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Δήμου.

Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. 

Το συμβουλευτικό τους έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες θα παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέμα-τα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από το Δήμαρχο. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χω-ριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. 
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδα-πής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 3. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ).
 4. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμ-μετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
 • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. 
 • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 1. Η πλήρωση μίας από τις θέσεις του ειδικού συνεργάτη μπορεί να γίνει με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.
 2. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν.1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διε-νεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό ορ-γάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους, είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου/Ειδικού Συνεργάτη/Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από το ασυμβίβαστο, μόνο όμως για τους Ειδικούς/Επιστημονικούς Συνεργάτες. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παρ.3, περ.Α’ του άρθρου 29 του Ν.3463/2006.

Περαιτέρω, το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκη-ση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και τη Παρασκευή 13-09-2019 στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (1ος όροφος, γραφείο 9, τηλ.2351350406 – 411 – 412) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας του Νομού Πιερίας.

Όλα τα σχετικά έγγραφα θα τα βρείτε εδώ.

Προηγούμενο Παράταση Προγράμματος: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως 4/10/2019

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας