Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων», προϋπολογισμού 47.800,87 ευρώ πλέον 8.372,75 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 56.173,62 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε δέκα τμήματα, ως εξής:

Α/Α τμήματος Κ.Α. προϋπ/σμού CPV ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ποσό πρ/σμού χωρίς Φ.Π.Α. σε € Ποσό πρ/σμού με Φ.Π.Α. σε €
1 02.10.6681.001 33140000-3
33100000-1
Είδη φαρμακείου – Αναλώσιμα και ιατρικά εργαλεία  Δήμου Κατερίνης 16.974,34 20.609,04
2 02.10.6681.001 33600000-6 Είδη φαρμακείου – Φάρμακα Δήμου Κατερίνης 4.040,80 4.426,94
3 02.10.6681 33140000-3
33100000-1
Είδη φαρμακείου – αναλώσιμα Ο.Π.Π.Α.Π. 5.060,44 6.181,99
4 02.10.6681 33600000-6 Είδη φαρμακείου – φάρμακα Ο.Π.Π.Α.Π. 1.585,94 1.770,92
5 02.64.08.03.0000 33140000-3
33100000-1
Είδη φαρμακείου – αναλώσιμα ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 99,80 113,87
6 02.64.08.03.0000 33600000-6 Είδη φαρμακείου – Φάρμακα ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 664,25 706,58
7   33140000-3
33100000-1
Είδη φαρμακείου – Αναλώσιμα Α’ ΘΜΙΑ 7.145,30 8.535,25
8   33600000-6 Είδη φαρμακείου – Φάρμακα Α’ ΘΜΙΑ 4.946,10 5.468,11
9   33140000-3
33100000-1
Είδη φαρμακείου – Αναλώσιμα Β’ ΘΜΙΑ 3.927,90 4.653,06
10   33600000-6 Είδη φαρμακείου – Φάρμακα Β’ ΘΜΙΑ 3.356,00 3.707,85
      ΣΥΝΟΛΟ 47.800,87 56.173,61

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερόμενων τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος. Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60133, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ. 2351350435, e-mail : anatoli.ioannidou@katerini.gr.
Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr.

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Μορφακίδης Δημήτριος

 

Σχετικά έγραφα

Προηγούμενο Πρεσβεία Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου, Ετήσια Έκθεση 2019 και Επιχειρηματικός Οδηγός Γερμανίας 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας