Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 107.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 89/2019), με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και έλαβε συστημικό αριθμό: 76149. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 07:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η: 12/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο Αναστασιάδης Βενιαμίν, (τηλέφωνο: 2351350497, φαξ: 2351350470 και e-mail:anastasiadis@katerini.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katerini.gr

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα θα τα βρείτε https://www.katerini.gr/down/2019/promithies/kalathoforo.rar ή παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας του ΕΣΠΑ στους τομείς εμπορίου και υπηρεσιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας