Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμος Κατερίνης – Προμήθεια Grader

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GRADER», εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.118/2019 με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 81394 από 08.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. έως τις 25.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση δικ/κών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα γίνει 29.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Δ. Παπαδοπούλου και Β. Δαμαλής στα τηλέφωνα: 2351 350 506 και 511.
Η προμήθεια θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί υπό τις προϋποθέσεις του ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 81394, www.promitheus.gov.gr  .
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2.096,77 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7131.906 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2019 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (σχετικές οι αριθ.11131/07-06-2017 και αριθ.12418/21-02-2019 αποφάσεις ΥΠΕΣ περί έγκρισης χρηματοδότησης του δήμου μας με 70.000,00 ευρώ για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας).

Σημείωση για ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς:

Τα έγγραφα της σύμβασης μπορείτε να τα λάβετε ως εξής:

Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος=81394 και όπου Κατάσταση = ΕΝΕΡΓΟΙ

Γ. πατάτε το κουμπί Αναζήτηση

Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

Προηγούμενο Προσφορές – Ζητήσεις (Σεπ. 2019)

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας