Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δήμός Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δίου-Ολύμπου
Διακηρύττει ότι:

Εκτίθετι σε πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή η «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ και των Νομικών του Προσώπων (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 32.856,39¤. Η συνολική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται μέχρι της 31-12-2015 με δυνατότητα παράτασης για 2 μήνες υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του είδους.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει, ενδεικτικά, προϋπολογισθεί ανά ομάδα ως εξής: 9.310,79¤ για την Α΄ ομάδα, 3.732,13¤ για την Β΄ ομάδα, 3.712,26¤ για την Γ΄ ομάδα, 6.142,74¤ για την Δ΄ ομάδα, 3.773,49¤ για την Ε΄ ομάδα, 2.584,03¤ για την ΣΤ΄ ομάδα και 3.600,95¤ για την Ζ΄ ομάδα και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε σε μία ή σε περισσότερες ομάδες όπως αυτές αναφέρονται στην 04/2015 μελέτη.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε χρόνο, χώρο και ποσότητες παραδούμενου υλικού που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο εργοδότης εντός 2 εργάσιμων ημερών από την γραπτή ή τηλεφωνική ειδοποίηση του αναδόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στο τηλέφωνο 2352350155, Γραφείο προμηθειών καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Η δαπάνη της δημοσίευσης θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Προηγούμενο Υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού Φ.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας