Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου»

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοίνωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης -ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2020». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.994,93 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  36.286,23 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2020.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη και τα τεύχη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dion-olympos.gr

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία με ένα τρόπο από τους παρακάτω:

  1. με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, στη διεύθυνση Αγ. Νικολάου 15 Λιτόχωρο,
  2. με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, στη διεύθυνση Αγ. Νικολάου 15 Λιτόχωρο Τ.Κ. 60200,
  3. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση Αγ. Νικολάου 15 Λιτόχωρο.

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Χονδρόπουλος Νικόλαος / Γεωργαντάς Θεόδωρος, τηλ.: 2352350155/2352350148,  email: promi@dion-olympos.gr promi2@dion-olympos.gr 

Σχετικά αρχεία: PromiArdeusi2020 

Προηγούμενο Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τον Δήμο για τα έτη 2020, 2021 και 2022

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας