Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου».

Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Ο  προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 508.178,08€ (με το Φ.Π.Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2η Φεβρουαρίου έτους 2020.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 06-02-2020.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως αυτά ορίζονται στην 26/2019 μελέτη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται στο πόσο των 8.000,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλεφωνά 2352350155 και 2352350148, Γραφείο προμηθειών, στην ιστοσελίδα του Δήμοι www.dion-olympos.gr  οπού θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr  Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικών για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27-12-2019.

 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Προηγούμενο Ευχές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας