Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων – συσκευαστήριο – μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών

Ο Δήμαρχος ∆ίου-Ολύµπου διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000,00τ.µ. εντός του κτήµατος 12 της Κοινότητας Λιτοχώρου, µε σκοπό την κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων-συσκευαστήριοµεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών, για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και την αντίστοιχη ηµεροµηνία συµπλήρωσης της εικοσαετίας.

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου στο Λιτόχωρο, οδός Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, η οποία ορίσθηκε µε την αριθµ. 206/2020 Α∆Σ, στις 20 Απριλίου 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. Σε περίπτωση αγόνου αποτελέσματος ή αναβολής για οποιονδήποτε λόγο του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 27 Απριλίου 2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και µε την ίδια επιτροπή.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ ανά στρέµµα και ήτοι το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) ετησίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δηµοπρασία, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€), δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς.

∆εν θα γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία: α) Όποιοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου κατά την τελευταία πενταετία β) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά ή τυχόν µέλη τους, τις συµβατικές τους υποχρεώσεις προς τον ∆ήµο καθώς και οι οφειλέτες του ∆ήµου δεν γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις µε το ∆ήµο λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς αυτόν.

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία-Τµήµα Εσόδων Περιουσίας & Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,

  • στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: email: deligianni@dion-olympos.gr,
  • τηλέφωνο: 2352350149,
  • τηλεοµοιοτυπία : 2352350128.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΨΥΓΕΙΑ-6ΧΛΞΩ9Δ-Ν2Φ-1 

Προηγούμενο Έναρξη υποβολών για τον B’ κύκλο της Δράσης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας