Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα

Ο Δήµαρχος ∆ίου – Ολύμπου διακηρύττει, ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.952,48 τ.µ., τμήματος του µε αριθµ. 768 τεμαχίου συνολικού εμβαδού 46.510,00 τµ, στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα, του Δήµου ∆ίου – Ολύµπου, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) καλλιεργητικών ετών. Η χρήση της καλλιεργήσιµης γης καθορίζεται για µονοετείς καλλιέργειες (κτηνοτροφικό κουκί, ρεβίθι, σιτηρά).

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου στο Λιτόχωρο, Αγίου Νικολάου 15, στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών, ως εξής: Στην αρχική δηµοπρασία που θα διεξαχθεί στις 20-10-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., θα γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες κάτοικοι της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα, µε κτηµατική περιουσία µικρότερη των εκατό (100) στρεµµάτων. Αποκλείονται όσοι δεν είναι δηµότες – κάτοικοι της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα και όσοι είναι ιδιοκτήτες καλλιεργήσιµης έκτασης µεγαλύτερης των εκατό (100) στρεµµάτων. Στην περίπτωση που η αρχική δηµοπρασία αποβεί άκαρπη, στην επαναληπτική δηµοπρασία που θα διεξαχθεί στις 27-10-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., στον ίδιο χώρο, γίνονται δεκτοί όλοι οι δηµότες του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άκαρπη, θα επαναληφθεί στις 03-11-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.µ., στον ίδιο χώρο και µπορεί να συµµετέχει σ’ αυτήν οποιοσδήποτε, χωρίς κανέναν από τους άνω περιορισµούς.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ/στρέµµα και συνολικά στο ποσό των οχτακοσίων τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (803,34) ευρώ/έτος. Το ποσό της κάθε προφορικής προσφοράς ορίζεται σε ένα (1,00) ευρώ/στρέµµα. Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου για το 1ο έτος µε την υπογραφή του συµφωνητικού προκαταβολικά και για τα επόµενα έτη έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, διαρκούσης της µίσθωσης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή που διενεργεί τη δηµοπρασία, εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού ογδόντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (80,33)€, δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς.

∆εν θα γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία: α) όποιοι πλειοδότες και εγγυητές έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δηµοπρασία του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου κατά την τελευταία πενταετία β) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν εκπληρώσει κατά το παρελθόν αυτά ή τυχόν µέλη των ∆ιοικητικών των Συµβουλίων, τις συµβατικές τους υποχρεώσεις προς το ∆ήµο και γ) οι οφειλέτες του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, δεν γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία ούτε σαν πλειοδότες ούτε σαν εγγυητές, καθώς και όσοι µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν εµπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις µε τον ∆ήµο λόγω πληµµελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς αυτόν.

Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία (Γραφείο Μισθωµάτων) του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: email: deligianni@dion-olympos.gr, τηλέφωνο 2352350149, τηλεοµοιοτυπία: 2352350128.

Προηγούμενο ΕΒΕΑ: Ζητήσεις Προσφορές | 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας