Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» προϋπολογισμού 165.000,00€ με τον Φ.Π.Α. (110.000,00€ για τα έτη 2020 – 2021 και με δυνατότητα προαίρεσης για το έτος 2022: 55.000,00€)

 1. Αναθέτουσα Αρχή:
  • Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Δίου-Ολύμπου, Αγ. Νικολάου 15, 602 00 Λιτόχωρο
  • Τηλέφωνο: 2352350120,
  • Τηλεομοιότυπο: 2352350128
  • E-mail: dimos@dion-olympos.gr,
  • Ιστοσελίδα: dion-olympos.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και της ιστοσελίδας του Δήμου http://www.dion-olympos.gr/
 3. Κωδικός CPV: 90680000-7, «Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας»
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Εργασία καθαρισμού των ακτών των οικισμών Βαρικού, Σιδ. Σταθμού, Γρίτσας, Πλάκας, Λεπτοκαρυάς, Παντελεήμονα, Πλαταμώνα, Πόρων και Σκοτίνας μετά της ευρύτερης περιοχής των.
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται
 6. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας (διάρκεια σύμβασης): Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/06/2020 έως και 31/08/2021 με δυνατότητα προαίρεσης για το χρονικό διάστημα από 01/06/2022 έως και 31/08/2022.
 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Παραλαβή προσφορών: Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 30/03/2020 και ώρα 10:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 03/04/2020 και ώρα 10:00 από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Προηγούμενο Δήμος Δίου-Ολύμπου – Υποστήριξη και βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας της Πληροφοριακής Υποδομής (Λογισμικού) του Δήμου

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας