Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Κατασκευή Ταμιευτήρα ‘Αρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου διακηρύττει ότι την 12η Φεβρουάριου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Δίου – Ολύμπου, θα διεξαχθεί με ανοιχτό διαγωνισμό Δημοπρασία [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0016044845 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς».

Ο Κωδικός CPV του έργου είναι 45247270-3 (Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής).

Το έργο «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βρόντους» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 500.226,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης

33/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δίου – Ολύμπου, ανέρχεται στο ποσό των 500.338,71 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 620.420,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr, και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου Β’.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών I που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε δέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ii,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρδρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 10.006,77 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Δίου – Ολύμπου και η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 (270 + 30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα κατ’ ελάχιστο 9 μηνών (270 ημέρες).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από τα άρθρα της διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (360) Τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες, ή (12)δέκα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από τηνΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2020ΣΕ08210008

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Δίου – Ολύμπου, αρμόδιος υπάλληλος Γρηγοριάδης Κων/νος (τηλ.: 2352350157 Φαξ: 2352350154) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δίου – Ολύμπου (τηλ.: 2352350142 Φαξ: 2352350154), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προηγούμενο Αποτελέσματα έρευνας για τις επιπτώσεις της οικονομίας της Πιερίας λόγω των περιοριστικών μέτρων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας