Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, αφισών και χαρτών, αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα – συσκευές τηλεομοιοτυπίας – εκτυπωτές έτους 2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, αφισών και χαρτών, αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα – συσκευές τηλεομοιοτυπίας – εκτυπωτές έτους 2021»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30192700-8, 30125000-1, 22000000-0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.914,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.963,00€, ΦΠΑ: 6.951,12€)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εκτιμώμενης αξίας 19.347,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια αφισών και χαρτών, εκτιμώμενης αξίας 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (τόνερ, μελάνια κ.λ.π) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτές, εκτιμώμενης αξίας 4.816,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι της 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης για 2 μήνες υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης  των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

Πόλη

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

60200

Τηλέφωνο

2352350155/2352350148

Φαξ

2352350167

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promi@dion-olympos.gr promi2@dion-olympos.gr

Αρμόδιοι  για πληροφορίες

Χονδρόπουλος Νικόλαος / Γεωργαντάς Θεόδωρος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dion-olympos.gr

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, αναλογικά τους αναδόχους / τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα τεύχη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dion-olympos.gr

Σχετικά Αρχεία

Προηγούμενο Accesss2Markets, η νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για το διεθνές Εμπόριο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας