Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης -αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δίου έτους 2021»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44160000-9

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.466,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.859,98€ ΦΠΑ: 8.606,40€).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 6.638,60€ πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2: εκτιμώμενης αξίας 11.704,44€ πλέον ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3: εκτιμώμενης αξίας 17.516,94€ πλέον ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι 31-12-2021.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

Πόλη

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

60200

Τηλέφωνο

2352350155/2352350148

Φαξ

2352350167

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promi@dion-olympos.gr promi2@dion-olympos.gr

Αρμόδιοι για πληροφορίες

Χονδρόπουλος Νικόλαος / Γεωργαντάς Θεόδωρος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dion-olympos.gr

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, αναλογικά τους αναδόχους / τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα τεύχη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dion-olympos.gr

Σχετικά Αρχεία
Προηγούμενο Accesss2Markets, η νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για το διεθνές Εμπόριο

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας