Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021»

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44111000-1, 44113620-7, 14212200-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.949,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.636,70€ , ΦΠΑ: 14.312,81€)

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, εκτιμώμενης αξίας 33.862,70€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, εκτιμώμενης αξίας 1.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος, εκτιμώμενης αξίας 15.960,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια αδρανών υλικών, εκτιμώμενης αξίας 8.064,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31.12.2021.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/ Επικοινωνίας

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

Πόλη

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

60200

Τηλέφωνο

2352350155/2352350148

Φαξ

2352350167

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promi@dion-olympos.gr promi2@dion-olympos.gr

Αρμόδιοι  για πληροφορίες

Χονδρόπουλος Νικόλαος / Γεωργαντάς Θεόδωρος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dion-olympos.gr

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.11.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Δημοσιότητα

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, αναλογικά τους αναδόχους / τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη και τα τεύχη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dion-olympos.gr

Σχετικά Αρχεία

Προηγούμενο Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας