Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων εκτιμώμενης αξίας 403.225,80€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δίου-Ολύμπου, Οδός: Αγίου Νικολάου 15, Ταχ.Κωδ.: 60200, Τηλ.: 2352350125, Telefax: 2352350128, E-mail: adotsiou@dion-olympos.gr, Ιστοσελίδα: www.dion-olympos.gr

2) Κωδικοί CPV:

A/A

ΕΙΔΟΣ

CPV

1

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας  16κμ

34144512-0

2

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας  22κμ

34144512-0

3

Απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας  22κμ

34144512-0

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 525

4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dion-olympos.gr καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

7) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

– Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: ………………….2020 ημέρα ………………………(προσωρινός αριθμός αναφοράς ……………………….. ……….. – ΑΔΑΜ: …………….

– Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ………………. ημέρα …………….

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ………… ημέρα ……και ώρα …………

– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: …………. ημέρα …………και ώρα…………

– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα …………….. ημέρα ……………..και ώρα …………… π.μ.

– Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: ………………..

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης κατά

  • 000,00€ είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 30292/19-4-2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»
  • 000,00€ είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε, σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 83448/22.11.2019  (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6)ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί η σχετική πίστωση με Κ.Α. :62.7132.0001 &  Κ.Α. 62.7132.0002  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και με μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων τους ενενήντα (90) ημέρες.

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Πέραν της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και της προβλεπόμενης εργοστασιακής εγγύησης, για την εγγυημένη – διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους – καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας  για τα προσφερόμενα είδη χωρίς το Φ.Π.Α. Απαιτείται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που τυχόν ανακύψουν ή των ζημιών που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν. 4412/2016.

13) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

14) Ειδικοί όροι: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία που προκύπτει από την τεχνική προσφορά (ήτοι αυτή στην οποία ο λόγος είναι ο μικρότερος αριθμός). Στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα όπως ορίζει η διακήρυξη. Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή.

15). Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις …-….-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dion-olympos.gr στην διαδρομή : ► Προκηρύξεις. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4412/2016: Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες με τίτλο “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, “ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ”, σε μια τοπική εβδομαδιαία με τίτλο “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου
Γερολιόλιος Ευάγγελος

Όλα τα έγγραφα που αφορούν τον διαγωνισμό, στο παρακάτω αρχείο ΖΙΡ
GarbTruck (4 MB)

Προηγούμενο Π.Ε. Πιερίας – Απευθείας ανάθεση συμβάσης προμήθειας ελαστικών και απαιτούμενων ανταλλακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης των υπηρεσιακών (επιβατικών) οχημάτων της Π.Ε. Πιερίας για το έτος 2020.

Ακολουθήστε μας

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας