Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Δίου-Ολύμπου – Συνοπτικός διαγωνισμός Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της επιστημονικής εργασίας «Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 69.985,81€.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί να παραδώσει τις τοπογραφικές εργασίες, εφόσον του ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που του ζητήθηκε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ στην οδό Αγ. Νικολάου 15, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της επιστημονικής εργασίας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, καλύπτουν τον απαιτούμενο μέσο γενικό κύκλο εργασιών, διαθέτουν πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. ή προσωπικό Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. και διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και ISO 9001:2015, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.dion-olympos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 στα τηλέφωνα 2352350142 και 2352350157, Τεχνική Υπηρεσία καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2020 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ.docx

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2020

ΤΕΥΔ 2020

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_2020

Προηγούμενο Δ. Δίου-Ολύμπου – Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας