Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 28 ατόμων)

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης που προέκυψαν λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

130

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

131

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

132

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

3

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

133

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

12

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

134

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ

2

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

135

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ

2

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

136

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

137

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

2

2 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

138

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

1

4 μήνες ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

28

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

130

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνι­κού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοι­κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του ν.2527/1997)

  • Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
  5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, θα αναρτηθεί:
α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).
γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης μαζί με την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr) μέσω της διαδρομής: Ενημέρωση/Προκηρύξεις/ Προσλήψεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τετάρτη 27-05-2020.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό και σε εφαρμογή των διατά­ξεων του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώ­θηκε με το Ν.4684/2020, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογη­τικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις ακόλουθες διευθύνσεις, giannotas@katerini.gr, ή kanagnostopou- lou@katerini.gr.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου (Ισόγειο), κατό­πιν τηλεφωνικής συνεννόησης στα τηλέφωνα, 2351350406, 2351350538, 2351350450, 2351350449, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τέλος, για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Αν­θρώπινου Δυναμικού, είτε ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις, είτε τηλεφωνικά στα παρακάτω τηλέφωνα, 2351350411, 2351350412, 2351350406, 2351350538.

 

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης
Γεώργιος Τσιαλός
Προηγούμενο Π.Ε. Πιερίας – Προμήθεια αναμνηστικών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας