Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αριθ.Πρωτ.Οικ.5888/04-03-21 (ΑΔΑ:6Η55ΩΕΤ-ΦΗ4)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2021» και εκτιμώμενη αξία 25.785 € (ΦΠΑ 0%) με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό με αριθμό 106738 από 05-03-21, Παρασκευή και ώρα 08:00 έως τις 16-03-21, Τρίτη και ώρα 22:00 και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση δικ/κών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα γίνει 17-03-21, Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Δ. Παπαδοπούλου, Μ. Αντωνοπούλου και Β. Μπατσαράς στα τηλέφωνα: 2351350594+595.
Η προμήθεια θα ανατεθεί και θα εκτελεστεί υπό τις προϋποθέσεις του ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 106738, www.promitheus.gov.gr.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τον δικτυακό τόπο διενέργειας του διαγωνισμού και λήψης εγγράφων της σύμβασης:
Α. πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx 
Β. πληκτρολογείτε όπου Αρ.Α/Α Συστήματος=106738 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ
Γ. πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

Προηγούμενο Γ.Ν. Κατερίνης – Προμήθεια γαντιών

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας