Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έτους 2020

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη που βασίζεται μόνο στην τιμή, για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2020» προϋπολογισμού 25.660,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 25.02.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. (έναρξη) έως ώρα 10:30π.μ. (λήξη) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.4412/2016.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Κατερίνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον αρμόδιο υπάλληλο, Μπατσαρά Θ. Βασίλειο (τηλ.: 2351029177, fax: 2351033799 και e-mail: mpatsaras@katerini.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της οικονομικής προσφοράς) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.

Κατερίνη, 12.02.2020
 
Κυριακίδης Μ. Γεώργιος
Αντιδήμαρχος

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Δ. Δίου-Ολύμπου – Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας