Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2021

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων του ά.27 του ν.4412/2016 επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2021» με μελέτη ΔΠΚ/5/2021 και προϋπολογισμό 404.680,46 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (CPV: 60443100-6).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού 106584) όπου και θα υποβληθούν οι προσφορές, και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή.

Οι ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι, έναρξη υποβολής προσφορών: 08/03/21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 και λήξη παραλαβής προσφορών: 23/03/21 ημέρα Τρίτη και ώρα 22.00.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή και έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της διακήρυξης, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ και να υποβάλουν εγγύηση συμμετοχής 8.093,60 ευρώ.

Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 30.6262.906 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι οι: Κατερίνα Ρίζου, Δώρα Παπαδοπούλου και Μαρία Αντωνοπούλου (τηλέφωνα: 2351350587+594+595 και e-mail: rizou@katerini.gr / mitrodora@katerini.gr / antonopoulou.m@katerini.gr) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη & άμεση πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού 106584) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://katerini.gr/ στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ → Προκηρύξεις → Προμηθειών, με παραπομπή (link) στον ιστότοπο διενέργειας του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 03/03/2021.

ΟΔΗΓΙΕΣ για να λάβετε τα έγγραφα της σύμβασης και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό:

  • πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
    http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx
  • πληκτρολογείτε όπου Αρ.Α/Α Συστήματος=106584 και όπου Κατάσταση=ΕΝΕΡΓΟΙ
  • πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
  • τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.
Προηγούμενο Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας