Καλέστε μας +30 23510 23211
Ωράριο Δευ - Παρ 7.30 - 15.30

Ελ

En

Δ. Κατερίνης – Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κατερίνης

Ο Αντιδήμαρχος  Κατερίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει [1] της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τηνεπιλογήαναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κατερίνης)» προϋπολογισμού 74.376,44 συνολική αξία με ΦΠΑ 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  του Νόμου 4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/9/2020 ημέρα Παρασκευή και από 10:00 έως 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33  Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών και σε αυτή την περίπτωση πρωτοκολλώνται.

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 [Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)].

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 02.10.30.7425.901 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο Κοκολάκης Σταύρος (τηλέφωνο: 2351350474, φαξ: 2351350430 και e-mail: kokolakis@katerini.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.

Προηγούμενο Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία

28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, Κατερίνη

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 15:30

Δευτέρα – Παρασκευή:
07:30 – 14:30

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας